REGULAMIN Stadium Gym Race 01.06.2019

I. CEL
1. Promocja Stadionu Wrocław we Wrocławiu jako miejsca sportu, kultury i rozrywki.
2. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
3. Promocja turystyczna miasta Wrocław.
4. Upowszechnianie i popularyzacja aktywności fizycznej.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III. KONTAKT
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Kierownik biura zawodów i działu marketingu. Zapisy internetowe.
Jacek Urbanowicz, e-mail: zawody@pro-run.pl

Dyrektor biegu
Jacek Jackowiak, e-mail: jacek.jackowiak@pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 01.06.2019 (sobota) od godz. 09.00 na terenie Stadionu Wrocław, położonego we Wrocławiu przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
 2. Start zawodników będzie następował w falach co 5-10 minut. W jednej serii startuje maksymalnie 10 uczestników. Jednocześnie zawodnicy zapisują się na konkretne główne serie starów od 9:00 do 11:00  (z możliwością dodania nowych serii).
 3. Zawodnik/zawodniczka zapisując się na dana godzinę startu jest zobowiązany do obecności w strefie startowej w wybranej godzinie. Sam start fali jest umowny np. Zawodnik zapisany na 9:00 może rozgrzewać się w strefie startowej i ruszyć na trasę np o 9:30 np. wraz z grupą znajomych.
 4. Brak zawodnika w odpowiedniej grupie i kolejce numerycznej dyskwalifikuje ze startu.
 5. Serie główne są ograniczone liczbą 120 miejsc. Harmonogram startu poszczególnych grup:
  – 9:00
  – 10:00
  – 11:00
 6. Biuro zawodów znajduje się na poziomie 1 Stadionu Wrocław i czynne jest:
  – w dniu zawodów w godzinach 7.00 – 13.30.

V. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI
1. Udział w biegu jest płatny.
Opłata za udział w biegu (koszt cegiełki) następuje wedle kolejności wpłat:

 • do 30.04 – 65 zł
 • do 30.05 – 85 zł

W dniu zawodów – 100 zł (tylko w przypadku wolnych miejsc startowych)

2. ZGŁOSZENIA DRUŻYNOWE. Przy zgłoszeniu drużyny (minimum 5 osób), Obowiązuje jedna opłata startowa wysokości 60 zł przez cały okres trwania zapisów. Zgłoszenia drużynowe prosimy kierować na adres zawody@pro-run.pl z wypełnionym formularzem EXEL – POBIERZ. Opłatę startową za tak zgłoszona drużynę prosimy realizować po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia od organizatora na nr konta z regulaminu.

3. Istnieje możliwość otrzymania faktury za bieg. W tym celu należy się zapisać i nie płacić poprzez płatności Dot Pay. Płatność za bieg należy wykonać dopiero po otrzymaniu faktury.

4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
Ul. J.W. Dawida 26,9, Wrocław
Nr konta: 44105015751000009080005508
Prosimy o dopisek: SGR, Nazwisko, Imię

5. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z biegu. Można jednak przenieść opłatę startową na inną osobę do 7 dni przed imprezą. Nowa osoba powinna zapisać się na bieg do systemu, a osoba rezygnująca powinna poinformować na zawody@pro-run.pl na kogo przenieść opłatę.
5. Zapisy w formie elektronicznej będą się odbywały poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej biegu www.gymrace.pl do 30.05.2019 r.
5. Przypisanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty za udział w biegu. Zapisanie się na bieg nie jest równoznaczne z otrzymaniem numeru startowego, a dopiero po uiszczeniu opłaty startowej (cegiełki). Po zamknięciu zapisów elektronicznych w dniu 30.05.2019 o godz. 24.00 osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl
6. Numery startowe przypisywane są według kolejności zgłoszeń i dostępności miejsc w poszczególnych seriach.
10. Weryfikacja zawodników (opłata startowa, wydanie numeru startowego, podpisanie oświadczenia) odbywa się w godzinach pracy biura zawodów. W dniu zawodów weryfikacja kończy się na 30 min przed planowaną serią biegu. Należy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych.
7. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 800 osób.

VI. UCZESTNICTWO
1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów.
2. Do biegu głównego zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
3. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Oświadczenie będzie podpisywane przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Oświadczenie będzie podpisywane przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązać się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na załączniku.
6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VII. TRASA BIEGU
1. Bieg odbywa się na Stadionie Wrocław po schodach wiodących w górę i w dół prowadzących poprzez poszczególne sektory stadionu tworząc dwie pętle.
2. Organizator zapewnia szereg przeszkód sprawnościowych do pokonania na trasie.

3. Próby oszukiwania na trasie oraz jej skracanie będzie karane dyskwalifikacją zawodnika.

4. Miejsce startu zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie biegu.

VIII. KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – Dekoracja trzech pierwszych miejsc Kobiet i Mężczyzn

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą:

 • medal,
 • woda,
 • numer startowy z czipem,
 • ciepły posiłek regeneracyjny.

2. Każdy zawodnik, który w zgłoszeniu poda swój numer telefonu otrzyma sms z wynikiem.
3. Do dyspozycji zawodników będą przebieralnie oraz WC znajdujące się na terenie Stadionu Wrocław.
4. Do dyspozycji zawodników będzie depozyt, otwarty w godz. 8.00 do 16.00.
5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
6. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
7. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z ciepłego posiłku regeneracyjnego.
8. Organizator zapewnia wodę na trasie biegu jak i na mecie.

X. POMIAR CZASU
1. Pomiar czasu dokonywany jest na podstawie odczytu danych z chipów znajdujących się w numerze startowym.
2. Numery startowe są bezzwrotne i imienne, jeżeli uczestnik zapisał się i opłacił startowe do 26 maja 2019 r.
3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
4. Numer startowy należy umieścić na przedniej części tułowia pomiędzy linią pasa i barków.
5. Niewłaściwe zamontowanie chipa może skutkować niesklasyfikowaniem zawodnika.

XI. NAGRODY
Nagradzane będą następujące kategorie:
1. Klasyfikacja generalna K i M – miejsca I-III

XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w biegu.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW, lecz stwarza możliwość takiego ubezpieczenia za dodatkową opłatą podczas wypełniania formularza zapisów.
3. Podczas wyprzedzania się zawodników obowiązuje zasada, że wolniejszy biegacz ustępuje miejsca szybszemu.
4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz stawienie się na ceremonii dekoracji wg. harmonogramu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
6. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników biegu za jakiekolwiek szkody osobowe lub majątkowe

XIII. HARMONOGRAM
GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE

 • 7.00 Otwarcie biura zawodów Poziom 0
 • 8.00 Otwarcie depozytu Poziom 0
 • 8.45 Otwarcie zawodów Poziom 0 – scena
 • 09.00 Start biegu Poziom 0
 • 09.00 Start Serii głównych
 • 15.30 Dekoracja w poszczególnych klasyfikacjach
 • 15.45 Zakończenie biegu
 • 16.00 Zamknięcie depozytu Poziom 0

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz sms-em dla każdej osoby, która ukończyła bieg. Ponad to będą opublikowane na stronach www.stadiumgym.pl , www.pro-run.pl.
2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.