Stadium Gym Race - regulamin

REGULAMIN Stadium Gym Race 23.04.2017

I. CEL
1. Promocja Stadionu Wrocław we Wrocławiu jako miejsca sportu, kultury i rozrywki.
2. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
3. Promocja turystyczna miasta Wrocław.
4. Upowszechnianie i popularyzacja aktywności fizycznej.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III. KONTAKT
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Kierownik biura zawodów i działu marketingu. Zapisy internetowe.
Jacek Urbanowicz
e mail: zawody@pro-run.pl

Dyrektor biegu
Jacek Jackowiak
e-mail: jacek.jackowiak@pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 23.04.2017 (niedziela) od godz. 09.00 na terenie Stadionu Wrocław, położonego we Wrocławiu przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
 2. Start zawodników będzie następował kaskadowo co 15 sekund (z możliwością wydłużenia tego czasu).
 3. Zawodnicy w poszczególnych grupach startują wg. zapisu do poszczególnej grupy. Zawodnik sam decyduje w której grupie godzinowej startuje o ile pozostały w niej wolne miejsca
 4. Brak zawodnika w odpowiedniej grupie i kolejce numerycznej dyskwalifikuje ze startu.
 5. Harmonogram startu poszczególnych grup:
  – 9:00 – ok. 150 osób – Seria GYM
  – 10:00 – ok. 150 osób – Seria GYM
  – 11:00 – ok. 150 osób – Seria GYM
  – 12:30 – ok. 150 osób – Seria RACE
  – 13:30 – ok. 150 osób – Seria RACE
 6. Biuro zawodów znajduje się na poziomie 1 Stadionu Wrocław i czynne jest:
  – w dniu zawodów w godzinach 7.00 – 13.30

V. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
1. Udział w biegu jest płatny.
Opłata za udział w biegu (koszt cegiełki) następuje wedle kolejności wpłat:

 • do 28.02 – 65 zł
 • do 31.03 – 75 zł
 • do 22.04 – 85zł

W dniu zawodów – 100 zł (tylko w przypadku wolnych miejsc startowych)

2. ZGŁOSZENIA DRUŻYNOWE. Przy zgłoszeniu drużyny (minimum 5 osób), szósta osoba z tej samej drużyny zostaje zwolniona z opłaty startowej. Zgłoszenia drużynowe prosimy kierować na adres zawody@pro-run.pl z wypełnionym formularzem EXEL – POBIERZ. Opłatę startową za tak zgłoszona drużynę prosimy realizować po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia od organizatora.

Organizator wystawia fakturę VAT od minimum 5 osób, jednak do kwoty zasadniczej dolicza 23% VAT.

3. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
Ul. J.W. Dawida 26,9, Wrocław
Nr konta: 44105015751000009080005508
Prosimy o dopisek: SGR, Nazwisko, Imię

4. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z biegu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika.
5. Zapisy w formie elektronicznej będą się odbywały poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej biegu www.stadiumgym.pl do 18.04.2017 r.
5. Przypisanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty za udział w biegu. Zapisanie się na bieg nie jest równoznaczne z otrzymaniem numeru startowego, a dopiero po uiszczeniu opłaty startowej (cegiełki). Po zamknięciu zapisów elektronicznych w dniu 16.11.2016 o godz. 24.00 osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl
6. Numery startowe przypisywane są według kolejności zgłoszeń i dostępności miejsc w poszczególnych seriach.
10. Weryfikacja zawodników (opłata startowa, wydanie numeru startowego, podpisanie oświadczenia) odbywa się w godzinach pracy biura zawodów. W dniu zawodów weryfikacja kończy się na 30 min przed planowaną serią biegu. Należy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych.
7. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 1000 osób.

VI. UCZESTNICTWO
1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów.
2. Do biegu głównego zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
3. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Oświadczenie będzie podpisywane przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Oświadczenie będzie podpisywane przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązać się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na załączniku.
6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VII. TRASA BIEGU
1. Bieg odbywa się na Stadionie Wrocław po schodach wiodących w górę i w dół prowadzących poprzez poszczególne sektory stadionu tworząc pętle.
2. Organizator zapewnia co najmniej 12 przeszkód dla dystansu GYM i 16 przeszkód dla dystansu RACE o charakterze siłowym bądź sprawnościowym na trasie biegu.

3. Za niepokonanie przeszkody lub jej ominięcie nakładane będą kary w postaci tzw burpees. Próby oszukiwania na trasie oraz jej skracanie będzie karane dyskwalifikacją zawodnika.

4. Miejscem startu biegu jest strefa pod trybuną VIP.

VIII. KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – Dekoracja trzech pierwszych miejsc Kobiet i Mężczyzn
2. Klasyfikacja wiekowa
Dekoracja dla pierwszych miejsc w kategorii Kobiet i Mężczyzn

 • K 20 (18–29 lat) M 20 (18-29 lat)
 • K 30 (30-39 lat) M 30 (30-39 lat)
 • K 40 (40 – 49 lat) M 40 (40-49 lat)
 • K 50 (50 lat i starsze) M 50 (50-59 lat)
 • M 60 (60-69 lat)
 • M 70 (70 lat i starsi)

3. Klasyfikacja drużynowa
Na wynik końcowy składa się suma czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny. Dekorowane będą trzy najlepsze drużyny.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą:

 • techniczna koszulka biegowa,
 • medal,
 • woda,
 • numer startowy z czipem,
 • ciepły posiłek regeneracyjny.

2. Każdy zawodnik, który w zgłoszeniu poda swój numer telefonu otrzyma sms z wynikiem.
3. Do dyspozycji zawodników będą przebieralnie oraz WC znajdujące się na terenie Stadionu Wrocław.
4. Do dyspozycji zawodników będzie depozyt, otwarty w godz. 8.00 do 16.00.
5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
6. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
7. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z ciepłego posiłku regeneracyjnego.
8. Organizator zapewnia wodę na trasie biegu jak i na mecie.

X. POMIAR CZASU
1. Pomiar czasu dokonywany jest na podstawie odczytu danych z chipów znajdujących się w numerze startowym.
2. Numery startowe są bezzwrotne i imienne, jeżeli uczestnik zapisał się i opłacił startowe do 16 kwietnia 2017 r.
3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
4. Numer startowy należy umieścić na przedniej części tułowia pomiędzy linią pasa i barków.
5. Niewłaściwe zamontowanie chipa może skutkować niesklasyfikowaniem zawodnika.

XI. NAGRODY
Nagradzane będą następujące kategorie:
1. Klasyfikacja generalna K i M – miejsca I-III
2. Klasyfikacja wiekowa K i M – miejsce I (nie dubluje się z kat. Open)
3. Klasyfikacja drużynowa – miejsca I-III

XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w biegu.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW, lecz stwarza możliwość takiego ubezpieczenia za dodatkową opłatą podczas wypełniania formularza zapisów.
3. Podczas wyprzedzania się zawodników obowiązuje zasada, że wolniejszy biegacz ustępuje miejsca szybszemu.
4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz stawienie się na ceremonii dekoracji wg. harmonogramu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
6. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników biegu za jakiekolwiek szkody osobowe lub majątkowe

XIII. HARMONOGRAM
GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE

 • 7.00 Otwarcie biura zawodów Poziom 0
 • 8.00 Otwarcie depozytu Poziom 0
 • 8.45 Otwarcie zawodów Poziom 0 – scena
 • 09.00 Start biegu Poziom 0
 • 09.00 – 11.50 Start serii GYM od I do III Poziom 0
 • 11.50 – 12.30 Przerwa techniczna
 • 12.30 – 14.30 Start serii RACE IV-V Poziom 0
 • 13.00 Dekoracja w poszczególnych klasyfikacjach Serii GYM
 • 15.00 Dekoracja w poszczególnych klasyfikacjach Serii RACE
 • 15.30 Zakończenie biegu
 • 16.00 Zamknięcie depozytu Poziom 0

XIV. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

WU Europa Sport PSAESPR v1 12

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie: zawody@pro-run.pl

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 9 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Po zapoznaniu się z Warunkami grupowego ubezpieczenia „Europa Sport” (nazywane dalej WU, kod: PSAESPR_v01): POBIERZ

a) wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

b) przyjmuję do wiadomości, że wykaz przysługujących mi świadczeń oraz ciążących na mnie obowiązków w celu zachowania uprawnień z tytułu ubezpieczenia znajduje się w WU,

c) potwierdzam odbiór WU przed przystąpieniem do ubezpieczenia, zapoznanie się z ich treścią, w szczególności z ograniczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., ich zrozumienie oraz ich akceptację.

5. Wyrażam zgodę, na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych podanych do ubezpieczenia w chwili przystąpienia do ubezpieczenia, w każdy sposób konieczny do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową i jej realizacji na warunkach określonych w WU (kod: PSAESPR_v01). Podanie danych jest dobrowolne.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz sms-em dla każdej osoby, która ukończyła bieg. Ponad to będą opublikowane na stronach www.stadiumgym.pl , www.pro-run.pl.
2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.